Polityka prywatności

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych za pomocą sprzętu komputerowego;

Blokowanie danych osobowych - tymczasowe wstrzymanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, w których konieczne jest wyjaśnienie danych osobowych);

Strona jest zbiorem materiałów graficznych i informacyjnych, a także programów komputerowych i baz danych zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym https://omshroom.eu/;

System informacji o danych osobowych to zbiór danych osobowych w bazach danych informacyjnych, technologiach informacyjnych i środkach technicznych zapewniających ich przetwarzanie.

Upersonalnienie danych osobowych - działania, w których niemożliwe jest ustalenie, bez użycia dodatkowych informacji, przynależności danych osobowych do konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych;

Przetwarzanie danych osobowych - dowolne działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji) przeprowadzane za pomocą narzędzi automatycznych lub bez użycia takich narzędzi wobec danych osobowych, w tym zbieranie, rejestracja, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, korekta (aktualizacja, zmiana), wyciąganie, wykorzystanie, przekazywanie (rozdzielanie, dostarczanie, dostęp), upersonalnienie, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

Operator - organ państwowy, organ samorządowy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, organizująca i (lub) przeprowadzająca przetwarzanie danych osobowych, a także określająca cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych przeznaczonych do przetwarzania, działania (operacje), które są wykonywane z danymi osobowymi;

Dane osobowe - jakiekolwiek informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego użytkownika witryny https://omshroom.eu/;

Użytkownik – każdy odwiedzający stronę https://omshroom.eu/;

Udostępnienie danych osobowych - działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;

Rozpowszechnianie danych osobowych - dowolne działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonej liczbie osób (przekaz danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym publikacja danych osobowych w mediach masowych, umieszczenie w sieciach informacyjno-telekomunikacyjnych lub udostępnienie dostępu do danych osobowych w inny sposób;

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych - przekazanie danych osobowych na terytorium obcego państwa do obcej władzy, obcej osoby fizycznej lub obcej osoby prawnej;

Niszczenie danych osobowych - jakiekolwiek działania, w wyniku których dane osobowe są nieodwracalnie niszczone z niemożliwością dalszego przywrócenia treści danych osobowych w systemie informacji o danych osobowych i (lub) w wyniku których nośniki materiałowe danych osobowych są niszczone.

2.1. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych, które mogą być przez nas pozyskiwane w procesie korzystania z usługi internetowej. Niniejsza Polityka obejmuje dane osobowe otrzymane zarówno przed, jak i po wejściu w życie niniejszej polityki.

2.2. Celem Polityki jest dostarczenie Tobie niezbędnych informacji umożliwiających ocenę, jakie dane osobowe i w jakim celu przetwarzamy, metody ich przetwarzania oraz zapewnienie bezpieczeństwa.

2.3. Korzystając z usługi internetowej i powiadamiając Administrację o swoich danych osobowych, w tym za pośrednictwem stron trzecich, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

2.4. W przypadku niezgody z warunkami Polityki, musisz zaprzestać korzystania z usługi internetowej.

2.5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administracja ma prawo kontynuować przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, jeśli istnieją przesłanki określone w przepisach prawnych.

2.6. Administracja strony nie weryfikuje wiarygodności danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie jest w stanie ocenić ich skuteczności. Niemniej jednak Administracja założy, że Użytkownik działa w dobrej wierze, starannie, dostarcza prawdziwe i wystarczające dane osobowe oraz podejmuje wszystkie konieczne wysiłki, aby utrzymać takie dane w aktualnym stanie i nie naruszać praw osób trzecich.

2.7. Akceptując warunki niniejszej Polityki, potwierdzasz, że w chwili zbierania danych osobowych zostałeś poinformowany o osobach, do których będą przekazywane dane osobowe, ich zawartości i celach zbierania danych osobowych. Potwierdzasz (gwarantujesz), że dane osobowe przekazane nam do przetwarzania zostały przekazane zgodnie z zgodą właścicieli danych osobowych oraz w ramach przepisów prawnych.

2.8. Administracja, otrzymawszy dane osobowe od użytkownika, nie ponosi obowiązku informowania podmiotów (ich przedstawicieli), których dane osobowe zostały przekazane, o rozpoczęciu przetwarzania danych osobowych, ponieważ obowiązek dostarczenia odpowiednich informacji w trakcie zawierania umowy przez podmiot danych osobowych i/lub uzyskania zgody na takie przekazanie spoczywa na użytkowniku, który przekazał dane osobowe.

2.9. Przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z wymaganiami prawa. Przetwarzanie danych osobowych osób mieszkających w UE lub będących obywatelami UE regulowane jest, w szczególności, przez Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych 2016/679 Unii Europejskiej (zwane dalej RODO), a także przepisy innych krajów mogą określać dodatkowe wymagania.

2.10. Niniejsza Polityka dotyczy wszelkich informacji, które Administracja może uzyskać o użytkowniku podczas korzystania z usługi internetowej oraz w trakcie realizacji jakichkolwiek umów i kontraktów z Użytkownikiem przez Administrację.

2.11. Polityka ta jest wewnętrznym dokumentem Administracji.

2.12. Administrator danych osobowych jest zwolniony z odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z przetwarzania danych osobowych, jeśli nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie, które spowodowało wystąpienie takich konsekwencji.

Ponadto zgadzasz się, że Administrator danych osobowych ma prawo udzielić dostępu i przekazać Twoje dane osobowe osobom trzecim bez dodatkowego zawiadomienia, jedynie jeśli cel ich przetwarzania się nie zmienia oraz tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej polityce prywatności i/lub przepisach prawa Ukrainy.

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, nie powinny dostarczać nam informacji osobistych za pośrednictwem Usługi Online. Nie gromadzimy świadomie informacji osobistych osób poniżej 18 roku życia. Rodzice i opiekunowie powinni stale monitorować działania związane z działalnością ich dzieci.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika ma na celu informowanie go poprzez wysyłanie e-maili; zapewnianie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych na stronie.

Operator ma również prawo wysyłać użytkownikowi informacje o nowych produktach i usługach, specjalnych ofertach i różnych wydarzeniach. Użytkownik może zawsze odmówić otrzymywania informacji, wysyłając list do Operatora na adres e-mailowy omshroom@gmail.com z dopiskiem "Odmowa otrzymywania powiadomień o nowych produktach i usługach oraz specjalnych ofertach".

Zdepersonalizowane dane użytkowników, które są gromadzone za pomocą usług statystyk internetowych, służą do zbierania informacji o działaniach użytkowników na stronie w celu poprawy jakości strony i jej zawartości.

Operator przetwarza dane osobowe użytkownika jedynie w przypadku, gdy są one wypełnione i/lub przesłane przez samego użytkownika za pośrednictwem specjalnych formularzy znajdujących się na stronie internetowej https://omshroom.eu/. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub przesyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą politykę.

Operator przetwarza zdepersonalizowane dane dotyczące użytkownika, jeśli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki użytkownika (w tym przechowywania plików cookie i korzystania z technologii JavaScript).
Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora jest zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych koniecznych do pełnej realizacji wymagań obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Operator zapewnia zachowanie danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe działania w celu wykluczenia dostępu do danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Dane osobowe użytkownika nigdy, w żadnych okolicznościach, nie zostaną przekazane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z realizacją obowiązujących przepisów.

W przypadku wykrycia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować, wysyłając Operatorowi wiadomość na adres e-mailowy info@zemits.com.ua z dopiskiem "Aktualizacja danych osobowych".

Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość do Operatora na adres e-mailowy omshroom@gmail.com z dopiskiem "Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych".

Przy rozpoczęciu przekazu danych osobowych za granicę, operator zobowiązany jest upewnić się, że państwo obce, na terytorium którego mają być przekazane dane osobowe, zapewnia wiarygodną ochronę praw podmiotów danych osobowych. Przekaz danych osobowych za granicę do krajów, które nie spełniają powyższych wymagań, może odbywać się wyłącznie za zgodą na piśmie podmiotu danych osobowych w sprawie przekazu danych osobowych za granicę i/lub w związku z wykonaniem umowy, której podmiot danych osobowych jest stroną.

Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem pod adresem e-mail omshroom@gmail.com.

Polityka jest ważna na czas nieokreślony do momentu zastąpienia nową wersją.


© 2023 om.shroom
MB "Wise Amanita"
Vilnius, Eišiškių pl. 47-312
306223244