POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych przy użyciu sprzętu komputerowego;

Blokada danych osobowych – czasowe zawieszenie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, gdy konieczne jest doprecyzowanie danych osobowych);

Serwis stanowi zbiór materiałów graficznych, informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych zapewniających ich dostępność w sieci Internet pod adresem sieciowym https://omshroom.eu/;

System informatyczny danych osobowych to zbiór danych osobowych znajdujących się w informacyjnych bazach danych oraz technologiach informatycznych i środkach technicznych zapewniających ich przetwarzanie.

Depersonalizacja danych osobowych – działania, w ramach których bez wykorzystania dodatkowych informacji nie da się ustalić własności danych osobowych konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych;

Przetwarzanie danych osobowych – każda czynność (operacja) lub zestaw działań (operacji) dokonywana z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi na danych osobowych, obejmująca zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie) , zmiana), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

Operator – organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizuje i (lub) przeprowadza przetwarzanie danych osobowych, a także określa cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegające przetwarzaniu czynności (operacje), które są przeprowadzane na danych osobowych;

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnego użytkownika serwisu https://omshroom.eu/;

Użytkownik – każdy odwiedzający stronę https://omshroom.eu/;

Podanie danych osobowych – działania zmierzające do udostępnienia danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;

Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu udostępnienie danych osobowych nieokreślonej liczbie osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym publikacja danych osobowych w środkach masowego przekazu, umieszczenie w informacjach i sieci telekomunikacyjne lub zapewnienie dostępu do danych osobowych w inny sposób;

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych – przekazanie danych osobowych na terytorium państwa obcego zagranicznemu organowi, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznej osobie prawnej;

Niszczenie danych osobowych – wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe ulegają nieodwracalnemu zniszczeniu i uniemożliwiają dalsze przywrócenie treści danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych i (lub) w wyniku których materialni nośniki danych osobowych dane są niszczone.

2.1. Polityka dotyczy wszystkich Twoich danych osobowych, które możemy pozyskać w procesie korzystania z serwisu internetowego. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych osobowych otrzymanych zarówno przed, jak i po wejściu w życie niniejszej Polityki.

2.2. Celem Polityki jest dostarczenie Państwu niezbędnych informacji, które pozwolą Państwu ocenić, jakie dane osobowe i w jakich celach je przetwarzamy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz zapewniamy bezpieczeństwo.

2.3. Korzystając z usługi online, zgłaszając Administracji swoje dane osobowe, w tym przy pomocy osób trzecich, potwierdzasz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

2.4. W przypadku braku zgody na warunki niniejszej Polityki należy zaprzestać korzystania z usługi internetowej.

2.5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta przez podmiot danych osobowych. W przypadku wycofania przez podmiot danych osobowych zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administracja ma prawo kontynuować przetwarzanie danych osobowych bez zgody podmiotu danych osobowych, jeżeli istnieją podstawy określone w Ustawie.

2.6. Administracja serwisu nie weryfikuje prawdziwości podanych przez Użytkownika danych osobowych i nie jest w stanie ocenić ich skuteczności. Administracja zakłada jednak, że Użytkownik działa w dobrej wierze, ostrożnie, podaje prawdziwe i wystarczające dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań, aby dane te były aktualne i nie naruszały praw osób trzecich.

2.7. Wyrażając zgodę na warunki niniejszej Polityki, potwierdzasz, że w momencie zbierania danych osobowych jesteś informowany o osobach, którym dane osobowe są przekazywane, o treści i celach gromadzenia danych osobowych. Potwierdzasz (gwarantujesz), że dane osobowe przekazane nam do przetwarzania są przekazywane za zgodą właścicieli danych osobowych i w ramach Ustawodawstwa.

2.8. Administracja po otrzymaniu danych osobowych od użytkownika nie ma obowiązku informowania podmiotów (ich przedstawicieli), których dane osobowe zostały jej przekazane, o rozpoczęciu przetwarzania danych osobowych al danych osobowych, gdyż obowiązek podania odpowiednich informacji w trakcie zawierania umowy z podmiotem danych osobowych i/lub po uzyskaniu zgody na ich przekazanie ciąży na Użytkowniku, który przekazał dane osobowe.

2.9. Przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami Ustawy. Przetwarzanie danych osobowych osób przebywających na terenie UE lub będących obywatelami UE reguluje w szczególności Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679 (dalej – RODO), a także ustawodawstwo innych krajów może ustanawiać dodatkowe wymogi .

2.10. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich informacji, które Administracja może uzyskać na temat użytkownika podczas korzystania przez niego z usługi online, a także podczas wykonywania wszelkich umów i kontraktów z Użytkownikiem przez Administrację.

2.11. Niniejsza Polityka jest wewnętrznym dokumentem Administracji.

2.12. Administrator danych osobowych jest zwolniony od odpowiedzialności za skutki powstałe w związku z przetwarzaniem przez niego danych osobowych, jeżeli nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie, które spowodowało powstanie takich skutków.
Wyrażasz także zgodę na to, że Właściciel danych osobowych ma prawo udostępnić i przekazać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim bez dodatkowego powiadomienia, jedynie w sytuacji, gdy nie zmieni się cel ich przetwarzania i tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej polityce prywatności oraz /lub ustawodawstwo Ukrainy.
Żadna osoba poniżej 18 roku życia nie powinna przekazywać nam danych osobowych za pośrednictwem Usługi Internetowej. Nie zbieramy celowo danych osobowych osób poniżej 18 roku życia. Rodzice i opiekunowie powinni stale monitorować aktywność swoich dzieci.

Celem przetwarzania danych osobowych użytkownika jest informowanie użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail; zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych w serwisie.

Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi wiadomości o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych oraz różnych wydarzeniach. Użytkownik może zawsze odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych poprzez wysłanie pisma do Operatora na adres e-mail omshroom@gmail.com z dopiskiem „Odrzucenie powiadomień o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych”.
Zdepersonalizowane dane użytkowników, zbierane za pomocą usług statystyki internetowej, służą do gromadzenia informacji o działaniach użytkowników w serwisie, w celu poprawy jakości serwisu i jego zawartości.

Operator przetwarza dane osobowe użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy są one wypełnione i/lub przesłane przez użytkownika samodzielnie poprzez specjalne formularze znajdujące się na stronie internetowej https://omshroom.eu/ Wypełniając odpowiednie formularze i/lub przesyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą politykę.

Operator przetwarza zdepersonalizowane dane o użytkowniku, jeżeli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki użytkownika (m.in. zapisywanie plików cookies i wykorzystywanie technologii JavaScript).

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora zapewniane jest poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnej realizacji wymagań obowiązującego ustawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych.

Operator dba o zachowanie danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby uniemożliwić dostęp do danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Dane osobowe użytkownika nie będą nigdy, pod żadnym pozorem, przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku wykrycia nieścisłości w danych osobowych Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować wysyłając do Operatora wiadomość na adres e-mail Operatora info@zemits.com.ua z dopiskiem „Aktualizuj dane osobowe”.
Czas przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości do Operatora drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora omshroom@gmail.com z dopiskiem „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych” .

Rozpoczynając transgraniczne przekazywanie danych osobowych, operator ma obowiązek upewnić się, że państwo obce, na którego terytorium ma być przekazywane dane osobowe, zapewnia niezawodną ochronę praw podmiotów danych osobowych.
Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium obcych państw niespełniających powyższych wymogów może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą podmiotu danych osobowych na transgraniczne przekazywanie jego danych osobowych i/lub wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.

Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej omshroom@gmail.com.

Polityka obowiązuje bezterminowo do czasu zastąpienia jej nową wersją.

 

Obsługa klienta

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.
om.shroom.orders@gmail.com


WhatsApp/Telegram: +34681993168